Стихотворения

Дилън Томас

Превод от английски език: Димитър Димитров 

 

Стой мирен, от съня смълчан
Стой мирен, от съня смълчан, страдалецо със язва
в гърлото, замятал се, горящ. Люшкащи се в тъмното,
в безмълвното море долавяхме онази дрязга,
де идваше от язвата увита във соления саван.
 
Потръпвахме улисани под месеца увиснал
от шумовете на морето, шуртящи като кръв от зейналата язва
и щом соленият саван раздра се в песни писнал,
на удавниците гласовете доплуваха със ветровете.
 
В платното пъплещо печално отпушете друма,
за вятъра широко отворете на лодката залутана вратата,
та плаването ми до края на язвата ми да начене,
морето слушахме да пее, съзирахме соления саван да дума.
Стой мирен, от съня смълчан, скрий в гърлото устата
или послушно ще нагазим през удавниците с тебе.
 
 
Lie Still, Sleep Becalmed


Lie still, sleep becalmed, sufferer with the wound
In the throat, burning and turning. All night afloat
On the silent sea we have heard the sound
That came from the wound wrapped in the salt sheet.

Under the mile off moon we trembled listening
To the sea sound flowing like blood from the loud wound
And when the salt sheet broke in a storm of singing
The voices of all the drowned swam on the wind.

Open a pathway through the slow sad sail,
Throw wide to the wind the gates of the wandering boat
For my voyage to begin to the end of my wound,
We heard the sea sound sing, we saw the salt sheet tell.
Lie still, sleep becalmed, hide the mouth in the throat,
Or we shall obey, and ride with you through the drowned.

 

Елегия
 
Горд твърде да умре, сломен и сляп се той спомина
сред мрака чер и даже без назад да се обърне -
добряк издъхнал, храбър в гордостта си несломима
 
във тоз най-чер от всички ден; о, нека да се сбъдне
най-сетне леко да лежи, на сетния окръстен
хълм, в любов, там долу под тревите, и във пръстта
 
да омладее сред туфи дълги без никога безмълвен
и изгубен да лежи във дните неизбройни на смъртта,
макар най-много да копнееше за майчиното мляко,
 
покой и прах, което беше и в земята блага всъде
съдът най-страшен на смъртта, неблагословено, сляпо.
И нека мир не найде, а найден е и във отца си бъде,
 
до сляпото му ложе молех се във клекналата стряха,
в притихналия дом в почти настъпилия час
на пладне, мрак и зрак. На мъртвите реките бяха
 
вени в бедната десница, де държах и зърнах аз
в незрящите очи недрата на морския прибой.
(Един съсипан старец, почти напълно ослепял,
 
не съм аз твърде горд да викна, че Той и той
не ще да бъде нявга от мислите ми отлетял.
Със кости стенещи и нищ освен на мъки явно,
 
в невинността си се боеше, дето се спомина
намразил своя Бог, но той не беше нещо тайно:
старик добряк и храбър в гордостта си негасима.
 
Дома си вдигна сам и негов беше всеки свитък.
Дори като дете не можеше да хлипа
и тъй не плачеше сега освен на мъката си скрита.
 
Видях как от очите му последен лъч отлита.
И тук сред светлината на небесния чертог
един старик върви със мен, където и да ходя,
 
закрачил през градините в очите на онзи му отрок,
по който като сняг се сипеше неволя след неволя.
Отивайки си, той изплака, най-после ужасен от края
 
на музиката на живота; безмълвен тръгващ си света:
слаб твърде сълзите да спре, горд твърде да ридае,
посред две нощи спрял се – слепотата и смъртта.
 
О, най-дълбока мъка, смъртта му да витае
във тоз най-чер от всички ден; о, да опази той успя
сълзите от очите свои, горд твърде да ридае.
 
Той с мене ще остане, дорде очи си не склопя).
 
Elegy

Too proud to die; broken and blind he died
The darkest way, and did not turn away,
A cold kind man brave in his narrow pride

On that darkest day, Oh, forever may
He lie lightly, at last, on the last, crossed
Hill, under the grass, in love, and there grow

Young among the long flocks, and never lie lost
Or still all the numberless days of his death, though
Above all he longed for his mother's breast

Which was rest and dust, and in the kind ground
The darkest justice of death, blind and unblessed.
Let him find no rest but be fathered and found,

I prayed in the crouching room, by his blind bed,
In the muted house, one minute before
Noon, and night, and light. the rivers of the dead

Veined his poor hand I held, and I saw
Through his unseeing eyes to the roots of the sea.
(An old tormented man three-quarters blind,

I am not too proud to cry that He and he
Will never never go out of my mind.
All his bones crying, and poor in all but pain,

Being innocent, he dreaded that he died
Hating his God, but what he was was plain:
An old kind man brave in his burning pride.

The sticks of the house were his; his books he owned.
Even as a baby he had never cried;
Nor did he now, save to his secret wound.

Out of his eyes I saw the last light glide.
Here among the liught of the lording sky
An old man is with me where I go

Walking in the meadows of his son's eye
On whom a world of ills came down like snow.
He cried as he died, fearing at last the spheres'

Last sound, the world going out without a breath:
Too proud to cry, too frail to check the tears,
And caught between two nights, blindness and death.

O deepest wound of all that he should die
On that darkest day. oh, he could hide
The tears out of his eyes, too proud to cry.

Until I die he will not leave my side.)

Палячо от Луната
Тъй тихо плувват ми сълзите
като на роза листите омайни;
струи ми мъката из дълбините
на снегове и небеса незнайни.
 
Аз мисля си, докосна ли земята,
ще вземе да се пръсне;
тъй тъжно и красиво туй е,
тъй трепетно като насън.

 

Clown in the Moon

My tears are like the quiet drift
Of petals from some magic rose;
And all my grief flows from the rift
Of unremembered skies and snows.

I think, that if I touched the earth,
It would crumble;
It is so sad and beautiful,
So tremulously like a dream.

Пролет свята
O
от любовно ложе,
щом безсмъртната лечебница помръдна пак да уталожи
неизлечимото, познато тяло,
и погибел със своите сатрапи
оттатък заграденото с бодлива тел море гръмовно събра си войнство цяло
и в наште домове и рани се натрапи,
измъквам се войната да посрещна, макар не ми е по сърце и само
от мрака минал да ми идва светлината,
аз изповедник и вълшебно огледало търся, но не се явява,
за да блесне след нощта наказана от небесата
и сам-самин кат свят създател слънцето ме поразява.

 

Но
няма я възхвалата, че пролетта прилива
с Гавраил и грейнали шубраци, докато сутринта расте щастлива
сред окаяната жар,
на множеството жежката сълза на стените на плача изстива
и блудно се възвива
слънцето – отец, колчанът му изпълнен със чеда на чист пожар;
градушката и грижата да са благословени бива,
тревожното безмълвие, което единствено ще стане да запее
само в останките на нечий кът
и майката и килнатия дом на пролет свята,
дори да е един последен път.
 
Holy Spring

O
Out of a bed of love
When that immortal hospital made one more moove to soothe
The curless counted body,
And ruin and his causes
Over the barbed and shooting sea assumed an army
And swept into our wounds and houses,
I climb to greet the war in which I have no heart but only
That one dark I owe my light,
Call for confessor and wiser mirror but there is none
To glow after the god stoning night
And I am struck as lonely as a holy marker by the sun

No
Praise that the spring time is all
Gabriel and radiant shrubbery as the morning grows joyful
Out of the woebegone pyre
And the multitude's sultry tear turns cool on the weeping wall,
My arising prodgidal
Sun the father his quiver full of the infants of pure fire,
But blessed be hail and upheaval
That uncalm still it is sure alone to stand and sing
Alone in the husk of man's home
And the mother and toppling house of the holy spring,
If only for a last time.

На словото отсенки нявга
На словото отсенки нявга
писалището ми пропиваха под хълма грозен
със килналото се игрище на замряло училище
и роя черно-бели, израстващи в игри девойки.
Аз трябва прилива от ромолящо слово да обърна,
обаяни удавници да вдигна с петлите да погубват.
Когато с момчетиите свируках край езерото в парка,
където нощем с камъни моряхме улисани в студа
любовници във ложетата им от кални листи,
бе сянката на клоните им дума със отсенки
и пътеводна светлина за просяците в мрака.
Оттук насетне словото ще ме съсипва
и като лента ще развивам всеки камък.

 

Once It Was The Colour Of Saying

Once it was the colour of saying
Soaked my table the uglier side of a hill
With a capsized field where a school sat still
And a black and white patch of girls grew playing;
The gentle seaslides of saying I must undo
That all the charmingly drowned arise to cockcrow and kill.
When I whistled with mitching boys through a reservoir park
Where at night we stoned the cold and cuckoo
Lovers in the dirt of their leafy beds,
The shade of their trees was a word of many shades
And a lamp of lightning for the poor in the dark;
Now my saying shall be my undoing,
And every stone I wind off like a reel.

Особено когато октомврийски хали

 

Особено когато октомврийски хали
със пръсти ледени отмятат ми косата,
под рачешкото слънце ходя по жарава
и хвърлям сянката си-раче по земята;
на края на морето с птичите брътвочи*
и гарванът закашлян в зимни клони
сърцето ми обзето тръпне, щом говори,
пролива сричащата кръв и думи точи.
 
И аз заточен в кулата от думи мяркам
в далнината закрачили като дървета
речовити женски форми и върволяка
грейнали деца-съзвездия във парка.
Със тях аз вая те от плажовите гласни,
със тях от думи дъбови и коренища
от краища трънливи нáпеви ти нося,
със тях аз още вая те от водни басни.
 
Часовникът зад ваза с папрат махва,
продумва ми часа и реченото мигом
на стрелките кацва, извиква "утрин е"
и ето че петлето ветрове предсказва.
Със тях от личбите в полето аз те вая;
издайната трева, научила ме всичко,
избива с зимата в очите пропълзяла.
Със тях с греха на гарвана ще те омая.
 
Особено когато октомврийски хали
(със тях аз вая те от есенни магии,
със паешки език и уелските могили)
пестниците си репи мятат по земята,
със тях аз вая те от думите злощастни.
Сърцето изцедено от кипналата кръв
фурии пророкува, изляло се на дъх.
До морето чуйте птици тъмногласни.

 

*Тук изборът на думата "брътвочи" е направен по изричното желание на преводача (бел. ред.).

Especially when the October wind

Especially when the October wind
With frosty fingers punishes my hair,
Caught by the crabbing sun I walk on fire
And cast a shadow crab upon the land,
By the sea's side, hearing the noise of birds,
Hearing the raven cough in winter sticks,
My busy heart who shudders as she talks
Sheds the syllabic blood and drains her words.

Shut, too, in a tower of words, I mark
On the horizon walking like the trees
The wordy shapes of women, and the rows
Of the star-gestured children in the park.
Some let me make you of the vowelled beeches,
Some of the oaken voices, from the roots
Of many a thorny shire tell you notes,
Some let me make you of the water's speeches.

Behind a pot of ferns the wagging clock
Tells me the hour's word, the neural meaning
Flies on the shafted disk, declaims the morning
And tells the windy weather in the cock.
Some let me make you of the meadow's signs;
The signal grass that tells me all I know
Breaks with the wormy winter through the eye.
Some let me tell you of the raven's sins.

Especially when the October wind
(Some let me make you of autumnal spells,
The spider-tongued, and the loud hill of Wales)
With fists of turnips punishes the land,
Some let me make you of the heartless words.
The heart is drained that, spelling in the scurry
Of chemic blood, warned of the coming fury.
By the sea's side hear the dark-vowelled birds.

 

Стихотворение в Октомври
Годината ми трийста към небето беше,
пробуди ме шума на пристана и на гората недалече,
на мидените вирове и чаплата заела
амвона на брега;
зове ме утрото
със морската молитва, със възгласи на врани и на чайки,
със лодки удрящи се в мрежите по кея,
да сляза                
тутакси
във още спящото градче и повървя.
 
Рожденият ми ден започна с мойто име
изписано от водни птици и птици от крилатите клонаци
над фермите и над конете бели
и аз излязох
 в есента дъждовна
навън под струите от дните ми събрани;
по прилив беше, чаплата се гмурна, щом поех по пътя
през покрайнините
 и портите
се хлопнаха зад мен с пробуждането на града.
 
Въртоп от чучулиги в облак
 се извива, цвърчащ гъстак от косове гъмжи
край пътя, а слънчицето октомврийско
показва се
 зад рамото на хълма;
усмихна ми се времето внезапно и сладкопойци
утрото вестяват след броденето ми заслушан
 във брулещия дъжд
под ледения вятър
в гората долу зад гърба ми.
 
Покров от дъжд над чезнещия пристан,
 а над морето мокра църква мъничка кат охлюв,
със рогчета мъгла пробила и покрив
кафеникав като сова;
но всичките градини
на лятото и пролетта цъфтяха в приказки вълшебни
отвъд покрайнините под облака от чучулиги.
И там могъл бих
 на рождения си ден
да се порадвам, но времето смени се.
 
 
Извърна се от края весел
и долу въздух друг и синьото небе различно
пак довяха лятното вълшебство
със круши,
ябълки и френско грозде
и аз видях в промяната тъй ясно на детето
забравените утринни разходки с мама
през приказки
от светлина,
легенди на параклиси зелени
 
 
 и дваж разкритите на детството поля,
че сълзите му ми упариха страните и сърчицето му във мене изтуптя.
Туй бяха тез гори, реката и морето,
къде едно момче
на мъртвите
в притихналото лято прошепна радостта си
на камъни, дървета и на рибите в морето.
И тайнството
бе живо
още във водата и в пеещите птици.
 
И там могъл бих на рождения си ден
да се порадвам, но времето смени се. И истинската
радост на детето, мъртво тъй отдавна, пропя във слънцето
пламтяща.
Годината ми
трийста към небето беше, застинала във летния следобед,
макар в октомврийска кръв обагрен градът по-долу да лежеше.
И нека, що ми е в сърцето,
да се лее още
на този хълм и идната година.
 
Poem In October

It was my thirtieth year to heaven
Woke to my hearing from harbour and neighbour wood
 And the mussel pooled and the heron
 Priested shore
The morning beckon
With water praying and call of seagull and rook
And the knock of sailing boats on the net webbed wall
Myself to set foot
That second
In the still sleeping town and set forth.

My birthday began with the water-
Birds and the birds of the winged trees flying my name
Above the farms and the white horses
And I rose
In rainy autumn
And walked abroad in a shower of all my days.
High tide and the heron dived when I took the road
Over the border
And the gates
Of the town closed as the town awoke.

A springful of larks in a rolling
Cloud and the roadside bushes brimming with whistling
Blackbirds and the sun of October
Summery
On the hill's shoulder,
Here were fond climates and sweet singers suddenly
Come in the morning where I wandered and listened
To the rain wringing
Wind blow cold
In the wood faraway under me.

Pale rain over the dwindling harbour
And over the sea wet church the size of a snail
With its horns through mist and the castle
Brown as owls
But all the gardens
Of spring and summer were blooming in the tall tales
Beyond the border and under the lark full cloud.
There could I marvel
My birthday
Away but the weather turned around.

It turned away from the blithe country
And down the other air and the blue altered sky
Streamed again a wonder of summer
With apples
Pears and red currants
And I saw in the turning so clearly a child's
Forgotten mornings when he walked with his mother
Through the parables
Of sun light
And the legends of the green chapels

And the twice told fields of infancy
That his tears burned my cheeks and his heart moved in mine.
These were the woods the river and sea
Where a boy
In the listening
Summertime of the dead whispered the truth of his joy
To the trees and the stones and the fish in the tide.
And the mystery
Sang alive
Still in the water and singingbirds.

And there could I marvel my birthday
Away but the weather turned around. And the true
Joy of the long dead child sang burning In the sun.
It was my thirtieth
Year to heaven stood there then in the summer noon
Though the town below lay leaved with October blood.
O may my heart's truth
 Still be sung
On this high hill in a year's turning.

 

 Силата, що през зеления филиз превежда цветето
Силата, що през зеления филиз превежда цветето,
превежда младостта ми; онуй, що корени изтръгва,
е моята погибел.
И аз съм ням на розата превита да река,
че младостта ми е сломила същата студена треска.
 
Силата, що води водата през скалите,
превежда и червената ми кръв; онуй, що бликащите струи пресушава,
обръща моите на восък.
И аз съм ням на жилите си да река,
че същата уста планинския поток изпива.
 
Ръката, що завърта във вира водата
и пясъка пробужда; онуй, що духащия вятър връзва,
опъва на покрова ми платното.
И аз съм ням на висналия да река,
че от плътта ми е направен клея на палача.
 
На времето устата в извора се впива.
Закапва и се сбира любовта, но стеклата се кръв
скръбта ѝ ще помаже.
И аз съм ням на вятъра излязъл да река,
че времето е отброило свод покрай звездите.
 
И аз съм ням на милата на гроба да река,
че същият противен червей пъпли в моето ложе.
 
 
The force that through the green fuse drives the flower
 
The force that through the green fuse drives the flower
Drives my green age; that blasts the roots of trees
Is my destroyer.
And I am dumb to tell the crooked rose
My youth is bent by the same wintry fever.
 
The force that drives the water through the rocks
Drives my red blood; that dries the mouthing streams
Turns mine to wax.
And I am dumb to mouth unto my veins
How at the mountain spring the same mouth sucks.
 
The hand that whirls the water in the pool
Stirs the quicksand; that ropes the blowing wind
Hauls my shroud sail.
And I am dumb to tell the hanging man
How of my clay is made the hangman’s lime.
 
The lips of time leech to the fountain head;
Love drips and gathers, but the fallen blood
Shall calm her sores.
And I am dumb to tell a weather’s wind
How time has ticked a heaven round the stars.
 
And I am dumb to tell the lover’s tomb
How at my sheet goes the same crooked worm.
Словата на молитвите
Словата на молитвите, почти излезли от устата
на детето във кревата и мъжът по стълбите,
катерещ се към креещата си любов в чертога -
единият при кого ще достигне във съня нехаещ,
облян във сълзи другият, че ще умре жената -
 
завъртат се в тъмата от вопъла да отлети готов
в небесния покров от злака на земята,
от мъжа на стълбите и от детето до кревата.
Почти излязъл от устата, вопълът в молитвите
за сън в селения спокойни и крееща любов
 
ще литне скръбен във небето. Кого ли ще тешат?
Ще плаче ли мъжът; спокойно ли ще спи детето?
Словата на молитвите, почти излезли от устата,
завъртат и живота и смъртта; мъжът на стълбите
не ще намери крееща, а живнала и сгрята във рева
 
на огъня на неговата грижа любимата в чертога.
Нехаещо детето към кого издига своята молитва,
ще потъне в скръб дълбока като гроба му оправен
и през очите на съня ще мерне вълната черноока,
понесла го по стълбите нагоре, де мъртва е жената.

 

The Conversation Of Prayer

 

The conversation of prayers about to be said
By the child going to bed and the man on the stairs
Who climbs to his dying love in her high room,
The one not caring to whom in his sleep he will move
And the other full of tears that she will be dead,

Turns in the dark on the sound they know will arise
Into the answering skies from the green ground,
From the man on the stairs and the child by his bed.
The sound about to be said in the two prayers
For the sleep in a safe land and the love who dies

Will be the same grief flying. Whom shall they calm?
Shall the child sleep unharmed or the man be crying?
The conversation of prayers about to be said
Turns on the quick and the dead, and the man on the stair
To-night shall find no dying but alive and warm

In the fire of his care his love in the high room.
And the child not caring to whom he climbs his prayer
Shall drown in a grief as deep as his made grave,
And mark the dark eyed wave, through the eyes of sleep,
Dragging him up the stairs to one who lies dead.