Александър Шурбанов

Дендрариум

Александър Шурбанов (София, 1941) е автор на дванадесет книги с поезия, на много есеистични творби, както и на голям брой литературоведски изследвания, публикувани в България и чужбина. Превел е на български „Кентърбърийски разкази“ на Джефри Чосър, Шекспировите големи трагедии, „Изгубеният Рай“ и „Самсон агонистът“ на Джон Милтън, стихотворенията на Дилън Томас и др. Повече от четири десетилетия той е преподавал английска литература в Софийския университет.

Предложените пет стихотворения са от книгата му „Дендрариум“ (Scalino, 2017), преведена от автора за предстоящото ѝ англоезично издание. Две от стихотворенията са излизали и в предишни книги на Шурбанов, но всички се публикуват на английски за първи път тук.

За Иван Теофилов „Дендрариум“ представлява „съкровен поетически свят, изпълнен с една ту афектирана към бедствията, ту почтително смирена към тържествата на природата цивилизована душевност, ... книга, пронизана от мъдрост и щедрост на духа.“

Като цитира максимата на Джон Кийтс, че „ако поезията не се ражда така естествено, както листата на дървото, по-добре да не се ражда въобще“, английският поет Питър Робинсън казва за „Дендрариум“: "Листната естественост на тези стихотворения се извисява във въздуха и зарейва читателя сред сбраните в тях трепкащи във вятъра и озарени от слънцето върхари.“

Alexander Shurbanov (Sofia, 1941) is author of two dozen books of poetry, essayistic prose and literary criticism, published in Bulgaria and abroad. He has also translated into Bulgarian Chaucer’s The Canterbury Tales, Shakespeare’s major tragedies, Milton’s Paradise Lost and Samson Agonistes, the poems of Dylan Thomas, etc. For more than four decades he has taught English literature at Sofia University.

The five poems offered here are from his Bulgarian-language book Dendrarium (Scalino, 2017), translated by the author for its forthcoming English-language edition. Two of the poems have appeared in Shurbanov’s previous books, but none has been published in English before now.

Ivan Teofilov sees Dendrarium as ‘a cherished poetic universe, alive with an intensely civilized spirituality, passionately reacting to disasters and reverently humble before the triumphs of nature,… a book imbued with wisdom and generosity of spirit.’ 

Quoting John Keats’s  axiom that “if poetry comes not as naturally as the leaves to a tree, it had better not come at all,” Peter Robinson says of Dendrarium: ‘The leaf-like naturalness of these poems takes to the air and sustains a reader amidst its gathering of wind-stirred and sun-lit tops.’

Аберация
Стволът е тръгнал успоредно на земята.
И децата с викове
по цели дни го яхат като конче,
а вечер старците присядат на гърба му
да си отдъхнат и да поговорят.
Дървото кротко носи тази тежест –
някога то е тръгнало не към небето,
а успоредно на земята
и затова сега наместо с птици
общува с хора.
Aberration 
The trunk has grown parallel to the ground,
so noisy children all day long climb on it
riding it like a horse;
then, in the evening old folks take a seat
on its broad back to rest and have a chat.
The tree bears this burden patiently.
Once, instead of soaring to the sky,
it chose to grow parallel to the ground,
and that’s why it mixes now with people
rather than with birds.
Жасминът
По-нахален от троскот,
пробивен,
безмилостен
към съседите си в градината,
жасминът
се навира навсякъде,
задушава, избутва, прегазва,
иска повече място
за себе си,
за себе си само.
Храст като храст –
не от най-симпатичните.
Но когато през юни
разцъфне в булчинско бяло
и напълни омекналия въздух
с аромата си
като райско ухание,
кой ще си спомни тогава
за греховете му?
Jasmine
More arrogant than devil grass,
pushy,
implacable
to garden neighbours,
the jasmine
pokes in everywhere,
smothers, shoves away,
runs over others,
demands more room
for itself,
for itself only.
A shrub like all shrubs,
not of the most likable.
And yet in June,
when it blossoms
all in bridal white
filling the mellowing air
with heavenly fragrance,
will anyone ever remember
its misdemeanours?
Различни гледни точки към черешите
Цяла сутрин се прегръщах с една череша,
рових се в зелените ѝ поли
и въпреки напредналата ми възраст
при всяка милувка
тя ме даряваше с румена сладост,
скрита дълбоко-дълбоко
в моминската ѝ свенливост.
Сега със следите от престъплението
още пресни
по устните и по пръстите
трябва да отида на това заседание
и да мълча търпеливо,
и да гледам маносаните лица на колегите си,
които смятат, че черешите
се произвеждат в минимаркета
и се познават по единните си граждански номера,
надраскани от продавача
с химикалка
върху картонче.
Different perspectives on the cherry trees
All morning long I hugged a cherry tree,
messing about under its green skirts,
and my advanced age notwithstanding,
it kept repaying every caress
with ruddy sweetness
hidden in the depth of
its maiden shyness.
Now, with the traces of the crime
still showing
on lips and fingers,
I have to sit out that meeting patiently,
confronted with the blighted faces
of my colleagues,
who believe that cherries
are manufactured at the minimarket
and can be identified
by their social security numbers,
scratched by the shop-assistant
with a ballpoint
on a makeshift label.
Споделяне
Жената беше прегърнала
огромното старо дърво,
притискаше се с цяло тяло към него
и му говореше,
говореше му дълго и доверително.
Само с устни,
без звук.
А дървото мълчеше
и слушаше.
Sharing
The woman embraced
the huge old tree,
pressing her body to it tightly,
talking to it
continuously, confidentially.
In silence – 
with her lips only.
The tree stood quietly,
and listened.
Когато вдигна очи
Този атласки кедър,
който някога посадих –
крехка фиданка
в ъгъла на двора,
днес е десет пъти
по-близо до небето
от мен.
Гледа ме отгоре надолу
и проблемите ми
му изглеждат нищожни.
Когато вдигна
очи към вечно-
зеления му връх,
който танцува
с всеки безгрижен повей
в онзи друг,
прозрачен свят
високо над главата ми,
почти съм склонен
да се съглася,
че той е прав.
When I look up
This Atlas cedar
once planted by me
as a tender sapling,
tucked in the corner of my yard,
today is ten times
closer to the sky
than I.
It looks down on me from its height
and all my worries
seem trivial to it.
When I look up
to its unfadingly green top,
dancing in such a carefree way
with every puff of the wind
in that translucent
higher world
above me,
I’m almost ready to agree
that it is right.